top of page

Białe certyfikaty

Ekoprojekt Sp. z o.o. od samego początku działania systemu białych certyfikatów skutecznie pozyskuje dla swoich Klientów świadectwa efektywności energetycznej.  Już w pierwszym przetargu ogłoszonym przez URE w 2013 roku pozyskaliśmy świadectwa dla Spółdzielni Mieszkaniowej Wola oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Były to pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce, którym przyznano białe certyfikaty.

Dlaczego warto powierzyć Ekoprojekt pozyskanie białych certyfikatów? 

Zasady współpracy są przejrzyste i proste.

Bez żadnych kosztów stałych, opłat wstępnych lub kosztów dodatkowych.

Pełne ryzyko biznesowe ewentualnego niepowodzenia aplikacji ponosi Ekoprojekt.

Bezpłatnie oszacujemy prognozowaną wartość możliwych do uzyskania białych certyfikatów oraz przedstawimy ofertę kompleksowej obsługi.

Procedura

Procedura "krok po kroku"

1.

Ekoprojekt wykonuje bezpłatną analizę – identyfikuje i ocenia kwalifikowalność projektów, wylicza wartość potencjalnych do uzyskania białych certyfikatów.

2.

Ekoprojekt przedstawia ofertę na kompleksową usługę w formule „premii za sukces”, tzn. bez zaangażowania finansowego ze strony Klienta.

3.

Podpisanie umowy Klient – Ekoprojekt.

4.

Ekoprojekt przy współpracy z Klientem gromadzi dane, dokumenty oraz wykonuje audyt efektywności energetycznej dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

5.

Prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, potwierdzając tym samym, że z wydanych świadectw przysługują prawa majątkowe zbywalne, które są towarem giełdowym.

6.

Klient realizuje zadeklarowane przedsięwzięcie, a następnie Ekoprojekt zawiadamia Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji i potwierdza zrealizowanie oszczędności audytem efektywności energetycznej (audyt nie może być wykonany przez tą sama osobę, co audyt wstępny). Nie sporządza się audytu w przypadku, gdy dla przedsięwzięcia zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku. 

7.

Prezes URE potwierdza, że z wydanych świadectw przysługują prawa majątkowe zbywalne, które są towarem giełdowym. Prezes URE zgłasza świadectwa na giełdę.

8.

Ekoprojekt w porozumieniu z Klientem wydaje dyspozycję maklerowi przy jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa. Cena świadectw jest zmienna i podlega wahaniom jak na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych. Sprzedaż świadectw.

9.

Wypłata wynagrodzenia dla Klienta na podstawie wystawionej faktury VAT .

Czym są białe certyfikaty?

Świadectwa efektywności energetycznej, zwane też białymi certyfikatami, są dokumentami zaświadczającymi, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom została zwiększona efektywność energetyczna, a tym samym zmniejszeniu uległo zużycie energii.

Białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii, mające realną wartość pieniężną, podobnie jak akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Białe certyfikaty są kupowane przez firmy sprzedające prąd, ciepło lub gaz ziemny, gdyż w przeciwnym razie muszą one uiszczać „opłaty zastępcze”, będące rodzajem kary za korzystanie ze środowiska.

Opłata zastępcza podlega corocznej waloryzacji o 5%, zatem cena białych certyfikatów w długim terminie cały czas rośnie.

Białe certyfikaty są zatem mechanizmem, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie inwestycji zmniejszających zużycie energii w istniejących budynkach.

Zasady działania systemu białych certyfikatów regulują ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, oraz korygująca ją ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Wartością świadectwa efektywności energetycznej jest tona oleju ekwiwalentnego (toe):

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh

czym sa
Usługi

Kto może otrzymać białe certyfikaty?

System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które planują zrealizować z własnych środków finansowych przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Nie można otrzymać białych certyfikatów za realizację przedsięwzięć, na które uzyskano pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy spowoduje to przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, lub uzyskano premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.  (Art. 20 ust. 2 Ustawy)

Za co można otrzymać białe certyfikaty?

Białe certyfikaty można otrzymać za planowane do realizacji przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną.

Przykładowe przedsięwzięcia:

  •  Modernizacja lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

  •  Doposażenie instalacji centralnego ogrzewania w zawory regulacyjne,

  •  Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,

  •  Modernizacja lub budowa nowego źródła ciepła, np. węzła cieplnego,

  •  Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody,

  •  Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu,

  •  Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,

  •  Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła i inne.

 Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Uwaga na terminy!

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki (dalej URE) przed rozpoczęciem realizacji robót rozumianym jako moment podpisania umowy z wykonawcą robót. W takim przypadku inwestor otrzyma od URE promesę, natomiast białe certyfikaty otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji robót. Warto mieć to na względzie przy planowaniu budżetu - roboty musimy sfinansować ze środków własnych (lub kredytu), natomiast przychód z białych certyfikatów pojawi się dopiero po zrealizowaniu inwestycji.

Dziękujemy!

Wykres ceny białych certyfikatów od stycznia 2019r. do lutego 2023r.

Screenshot_3.png
Screenshot_1.png
Ekoprojekt świadczy kompleksową usługę w zakresie uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w zamian za wynagrodzenie za sukces, stanowiące uzgodniony z Inwestorem procent przychodu uzyskanego z pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów.
W wynagrodzeniu Ekoprojekt uwzględnione są wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą świadectw efektywności energetycznej, w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizja domu maklerskiego, opłata za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłata transakcyjna Towarowej Giełdy Energii, wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne. Ekoprojekt uzyskuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy z sukcesem pozyska i spienięży białe certyfikaty na rzecz swoich Klientów.
Kontakt

O NASZEJ FIRMIE

Energy efficiency; efektywność energetyczna

Firma Ekoprojekt została założona 24 lutego 2003 roku. Podstawową działalnością Ekoprojekt jest projektowanie i wykonawstwo sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, instalacji grzewczych, prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w branży ciepłowniczej oraz pozyskiwanie dotacji na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. Naszymi klientami są koncerny energetyczne, koncerny budowlane, deweloperzy, firmy przemysłowe, rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z którymi budujemy trwałe, lojalne i uczciwe relacje handlowe.

Więcej informacji na naszej oficjalnej stronie

o firmie

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania bezpłatnej analizy możliwości pozyskania białych certyfikatów.

KONTAKT

Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o.

al. Krakowska 224

02- 219 Warszawa

biuro@ekoprojekt.com

Tel.: 22 886 44 39

Tel.: 577 776 099

www.ekoprojekt.com

  • Facebook
  • Twitter

Dziękujemy!

bottom of page